โปรแกรมนี้พัฒนาบนพื้นฐานให้นักเรียนได้ฝึกฝนบ่อย ๆ ฝึกซ้ำ ย้ำทวน เพื่อเกิดทักษะทางภาษาอังกฤษ และเผยแพร่สู่สาธารชนทั่วไป
 
Login
name
ลงทะเบียนเรียนที่นี่
    Register new student
    Forgot your password
    Register new school
    ClassRoom
    The first time you must register.
   
   
   
   
   
   
     
     
 
 
 
     
     
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนางรอง มีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
  ทบทวนเนื้อหาในชั้นเรียน ฝึกย้ำซ้ำทวน ตามความสามารถเฉพาะบุคคล ไม่ได้เผยแพร่ทางธุรกิจแต่ประการใด
  เพื่อการศึกษาและวิจัยเท่านั้น และเนื้อหาได้นำมาจากหนังสือเรียน My world บริษัทที่พิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช
  ผู้เรียบเรียง Manuel dos Santos บรรณาธิการ วราภรณ์ เลิศวรสิริกุล สายชล บุตรนุช
  "ภาษาอังกฤษออนไลน์ (English Online)"
  Programmer by Phisit Charoenphan Tel.(+66)0812656514
    Designer Lesson Online by Sakultip Charoenphan  
    Nangrong School Buriram Thailand