หมายเลขบัตรประชาชน(ID Card)
ชื่อนักเรียน(Name)
ชื่อสกุลนักเรียน(Surname)
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนนโรงเรียน (School)
ชื่อผู้ใช้ . (User Name)
รหัสผ่าน (Password)